Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej

Regulamin uczestnictwa w zajęciach OPAK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
PRZY SANDOMIERSKIM CENTRUM KULTURY
ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Warunkiem korzystania z oferty Ośrodka Promocji Aktywności Kulturalnej (OPAK) jest systematyczne oraz poparte aktywnością i zaangażowaniem uczestniczenie w zajęciach programowych OPAK.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
 3. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa OPAK.
 4. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OPAK w Sandomierzu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 5. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach (załącznik nr 1) jest dostępna na stronie internetowej www.esceka.pl oraz w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze), dostępnych w obiektach Sandomierskiego Centrum Kultury (SCK), a także udzielana jest telefonicznie pod numerem 604 684 128.
 6. Zapisu na zajęcia można dokonać:
  – osobiście w OPAK w godzinach pracy placówki,
  – telefonicznie pod numerem 604 684 128,
  – e-mail: opak@esceka.pl
 7. Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzic/opiekun dzieci uczęszczających na zajęcia mają obowiązek wypełnienia formularza z danymi teleadresowymi, informacji o stanie zdrowia swoim/dziecka (załączniki nr 2 i 3) i przekazania ich do biura OPAK przed pierwszymi zajęciami. Pobrane dane osobowe będą użyte w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez SCK, dokumentowania i promocji organizowanych przedsięwzięć oraz ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej.
 8. Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za udział w zajęciach/skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.
 9. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach (za wyjątkiem zajęć plastycznych dla dzieci 5-12 lat) mają osoby kontynuujące edukację z roku ubiegłego. Nowi uczestnicy są przyjmowani według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.
 10. Pełnoletni uczestnicy zajęć/rodzic/opiekun dzieci kontynuujące naukę nie mają obowiązku składania po raz kolejny formularza uczestnictwa w zajęciach OPAK, chyba że nastąpią istotne zmiany od poprzednio wypełnionego formularza.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie. Osoby, dla których braknie wolnych miejsc są przyjmowani na listę rezerwową, obowiązującą w danym roku zajęciowym.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.
 13. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez pracowników SCK.
 14. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

 

 1. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
 1. Opłata za zajęcia jest stała za każdy miesiąc, zgodnie z przyjętym cennikiem, z wyłączeniem zajęć indywidualnych: gimnastyka korekcyjna, nauka gry na gitarze.
 2. Opłata za zajęcia indywidualne (gimnastyka korekcyjna, nauka gry na gitarze) jest wyliczana według wzoru: kwota za zajęcia x liczba dni w miesiącu, w które odbywają się dane zajęcia.
 3. Opłatę za zajęcia należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca w biurze OPAK (ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu) w godzinach otwarcia (płatność gotówką) bądź przelewem na rachunek bankowy Sandomierskiego Centrum Kultury: 68 9429 0004 2001 0001 8409 0002, do 10. dnia każdego miesiąca z góry w tytule wpisując: OPAK, imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć i miesiąca, którego ta opłata dotyczy.
 4. Dla zajęć aerobiku i pilates wprowadzono jednorazowe opłaty, które uczestnik uiszcza w biurze OPAK w dniu zajęć.
 5. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty.
 6. W przypadkach nadzwyczajnych (np. pobyt w szpitalu, choroba trwająca ponad 2 tygodnie, wyjazd do sanatorium) raz w semestrze Uczestnik ma prawo skorzystać z 50% upustu za zajęcia (nie dotyczy: nauki gry na gitarze, gimnastyki korekcyjnej), po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna w biurze OPAK.
 7. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.
 8. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby Instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
 9. W przypadku lekcji indywidualnych Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania zajęć. Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż na jeden dzień przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w dniu, w którym odbywa się lekcja, Uczestnik pokrywa koszt zajęć.
 10. Na prośbę Uczestnika wydawane są faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 11. Na prośbę Uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

 

 1. ULGI
 1. W przypadku uczestniczenia w zajęciach w OPAK, a także w takich samych zajęciach dwóch lub więcej osób z rodziny opłata drugiej i kolejnych osób zostaje zmniejszona o 50% (nie dotyczy nauki gry na gitarze, gimnastyki korekcyjnej, zajęć gimnastycznych, języka angielskiego, kursu komputerowego, warsztatów krawieckich i rękodzielniczych).
 2. Dyrektor SCK, na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienie z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
 3. SCK honoruje Kartę mieszkańca Sandomierza uprawniającą do 5% rabatu w ofercie organizowanej przez Sandomierskie Centrum Kultury. Oferta ze zniżkami znajduje się na tablicach informacyjnych obiektów SCK oraz na stronie www.esceka.pl.

 

 1. REZYGNACJA, ZAWIESZENIE ZAJĘĆ, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW
 1. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres jednego miesiąca bez ponoszenia kosztów. W celu zawieszenia uczestnictwa należy złożyć pisemne oświadczenie w biurze OPAK nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.
 2. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca, opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.
 3. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca, jeśli Uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika OPAK. Powrót na zajęcia jest możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym Uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę z uwzględnieniem pkt. 7 niniejszego regulaminu (brak miejsc w danej grupie).

 

 1. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
 1. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez pracowników OPAK.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

 

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
 1. Uczestników zajęć obowiązuje:a) zakaz przebywania na sali podczas nieobecności Instruktora,b) zakaz spożywania jedzenia, napojów oraz żucia gumy podczas zajęć,c) zakaz noszenia biżuterii, zegarków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas treningu,d) punktualne przychodzenie na zajęcia,

  e) obowiązek poinformowania prowadzącego o konieczności opuszczenia miejsca zajęć w trakcie ich trwania,

  f) odpowiedzialność za czystość, porządek i zachowanie bezpieczeństwa w OPAK,

  g) dbanie o stroje taneczne wydawane na czas występów,

  h) zwrot strojów w dniu wyznaczonym przez instruktora zajęć. Za nieterminowy zwrot kostiumów, Uczestnik ponosi kare finansową w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki,

  i) kara finansowa za zniszczenie bądź zgubienie kostiumów. Kwota jest wyliczana zgodnie z równowartością danego kostiumu.

 2. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Szatnia jest obowiązkowa, bezpłatna. OPAK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania małoletniego Uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. OPAK nie bierze odpowiedzialności za Uczestnika zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika niedopuszczonego do zajęć z powodu zawieszenia go do czasu uregulowania zaległości.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Wszystkich Uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BPH.
 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, Uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika OPAK.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek OPAK.
 4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni OPAK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.
 6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez Instruktora lub na tablicy ogłoszeń.
 7. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach wyjazdowych, występach, koncertach, zawodach odbywających się poza obiektami, w których prowadzone są zajęcia wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.
 8. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom SCK.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl
 2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury oraz ich promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz art. 9 ust 2. Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych.
 8. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych zawartych w formularzu uczestnika uniemożliwi dokonanie zapisu a tym samym uniemożliwi uczestniczenie w zajęciach.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Godziny otwarcia:

Wrzesień-czerwiec:

 • Poniedziałek – piątek: 09:00 – 20:00

Lipiec-sierpień:

 • Poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
powrót do góry
 • czerwiec

  • poniedziałek17
   • Brak wydarzeń

 • czerwiec

  • piątek21
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

  • sobota22
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Konkurs artystyczny „Rodzinnie nad Wisłę”

  • niedziela23
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

    Spektakl pt. „Ambasador”

 • lipiec