RODO

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel: 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, adresem e-mail iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: zawartych umów, udzielonej zgody lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków statutowych Sandomierskiego Centrum Kultury w szczególności:
  a. tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców;
  b. rozpoznawania, rozwijania i zaspokajania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców;
  c. realizacji zawieranych umów na rzecz działań zmierzających do rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
  d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w szczególnych przepisach prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
  – prawo dostępu do danych osobowych
  – prawo żądania ich sprostowania,
  – prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda podanie danych jest dobrowolne, jeżeli podstawą przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami  umowa podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry