Dworek Koćmierzów

Regulamin obiektu Dworek Koćmierzów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem „Dworku Koćmierzów” jest Sandomierskie Centrum Kultury.

2. Działalność „Dworku Koćmierzów” ma na celu prowadzeniu działalności kulturalno-edukacyjnej, inicjowanie aktywności mieszkańców prawobrzeżnego Sandomierza oraz integrację środowiska lokalnego.

3. Z obiektu korzystać mogą mieszkańcy Sandomierza oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem.

4. Dzieci do lat 6 na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

5. Godziny otwarcia obiektu określa harmonogram.

6. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

7. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU UCZESTNICTWA.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie obiektu.

2. Uczestnik zobowiązany jest dbać o mienie znajdujące się na terenie obiektu.

3. Osoby korzystające z obiektu odpowiedzialne są materialnie za wszelkie zniszczenia, których się dopuszczą.

4. Mienie należące do obiektu nie może być przywłaszczane, ani wynoszone poza jego teren.

5. Zasady korzystania z wyposażenia obiektu wyznacza Administrator, a użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania jego zaleceń pod rygorem zakazu korzystania z „Dworku Koćmierzów”.

6. Zabrania się przychodzenia do obiektu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wnoszenia ich, jak również spożywania na jego terenie.

7. Palenie papierosów może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym do tego na zewnątrz miejscu.

8. Zabrania się wnoszenia szkodliwych substancji i materiałów chemicznych, broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

9. Zabrania się odtwarzania wulgarnych treści.

10. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość na terenie obiektu.

11. Rodzice lub opiekunowie dzieci zobowiązani są do przekazania swoich danych kontaktowych pracownikowi.

12. Użytkownicy zobowiązani są do punktualnego opuszczania terenu obiektu zgodnie z obowiązującymi godzinami otwarcia.

13. Uczestnika można pozbawić prawa do przebywania w obiekcie, jeżeli:
– dopuści się agresywnego, wulgarnego lub obraźliwego zachowania,
– swoim działaniem będzie dezorganizował prace innych,
– jego zachowanie będzie wskazywać na bycie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– na terenie obiektu będzie spożywał alkohol lub zażywał środki odurzające,
– dopuści się celowego zniszczenia mienia należącego do obiektu.

14. W sytuacjach określonych w punkcie 13. pracownik jest upoważniony do wezwania Policji, Straży Miejskiej lub Agencji Ochrony.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

CELE I ZADANIA

1. Pomoc w nauce oraz tworzenie warunków do nauki.

2. Prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

3. Organizowanie różnych form edukacji kulturalnej.

4. Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców.

5. Informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych i zachęcanie do brania w nich czynnego udziału.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W „Dworku Koćmierzów” zajęcia prowadzone są przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury przez inne osoby upoważnione przez Dyrektora.

2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.

3. Uczestnicy winni są każdorazowo bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Uczestnictwa, przepisów BHP, ppoż., a także przepisów dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.

Administrator – Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, tel. 15 832 29 64
Dworek Koćmierzów – tel. 604 684 143

Godziny otwarcia

 • poniedziałek – piątek: 11.00 – 19.00

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku

powrót do góry
 • czerwiec

  • poniedziałek17
   • Brak wydarzeń

 • czerwiec

  • piątek21
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

  • sobota22
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Konkurs artystyczny „Rodzinnie nad Wisłę”

  • niedziela23
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

    Spektakl pt. „Ambasador”

 • lipiec