RODO

Klauzula informacyjna dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sandomierskim Centrum Kultury

Klauzula informacyjna dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Sandomierskim Centrum Kultury

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiektach Sandomierskiego Centrum Kultury jest:
  – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrona mienia Sandomierskiego Centrum Kultury
  – zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  – ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
  – zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży,
  – rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia.

  Monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie art. 22.²Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tj. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).

 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz (bez dźwięku)  z kamer systemu monitoringu.
 3. Administratorem danych jest Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail:biuro@esceka.pl
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 5. Systemem monitoringu objęte są następujące obiekty i obszary:
  – Brama Opatowska – 6 kamer zlokalizowanych na każdej kondygnacji, rzucających obraz z góry,  który obejmuje poszczególne piętra.
  – Podziemna Trasa Turystyczna – 4 kamery:
  – wejście do PTT od ul. Oleśnickiego,
  – dziedziniec Kamienicy Oleśnickich,
  – kasa biletowa,
  – zejście po schodach do Podziemnej Trasy Turystycznej z dziedzińca Kamienicy Oleśnicka.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, oraz pomieszczeń socjalnych.
 7. Pomieszczenia i teren monitorowany zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków (tabliczek), zawierających wymagane prawem informacje.
 8. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres:
  – w przypadku Bramy Opatowskiej – 8 dni,
  – w przypadku Podziemnej Trasy Turystycznej – 10 dni.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 11. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 12. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa do żądania od administratora: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo dostępu do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry