Kontakt

SANDOMIERSKIE  CENTRUM  KULTURY
UL. RYNEK 20,  27-600 SANDOMIERZ
tel/fax: 0-15 832 29 64
e-mail: biuro@esceka.pl
NIP:  864-19-10-817
REGON:  260281322

ZOBACZ NA MAPIE

O SCK

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Sandomierskiego Centrum Kultury

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Sandomierskiego Centrum Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Leśniak
 • E-mail: pl@esceka.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sandomierskie Centrum Kultury
 • Adres: Rynek 20, 27-600 Sandomierz
 • E-mail: biuro@esceka.pl
 • Telefon: 158322964

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biuro, Kino Starówka, Rynek 25/26 , 27-600 Sandomierz
  Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko do części kinowej.
  W wejściu przy ul. Krótkiej zamontowana jest platforma przyschodowa.
 2. Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 20, 27-600 Sandomierz.
  Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Brama Opatowska, ul. Opatowska, 27-600 Sandomierz
  Budowla nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek 10, 27-600 Sandomierz
  Budowla nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej, ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz.
  Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Port Kultury, ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz.
  Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 7. Dworek Koćmierzów, Koćmierzów 33, 27-600 Sandomierz.
  Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 8. Sala ekspozycyjna Ratusza, Rynek 1, 27-600 Sandomierz
  Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Lapidarium pod Ratuszem, Rynek 1, 27-600 Sandomierz.
  Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 10. Obiekt noclegowy „Krępianka”, Rynek 10, 27-600 Sandomierz
  Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry