Aktualności< Powrót

Rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywy lokalne 12.06.2023 – protokół

Ogłoszenia

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na inicjatywy lokalne 2023 pt. „Twój pomysł na kulturę w Sandomierzu”

W dniu 12.06.2023 roku o godz. 16.30 w sali muzycznej Sandomierskiego Centrum Kultury (Rynek 25/26, Sandomierz) odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w skład której weszli: pani Kamila Kremiec-Panek – p.o. dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury, pani Katarzyna Pawłowska – pracownik Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, pani Joanna Sarwa-Żak – dziennikarka Radia Leliwa, przedstawicielka patrona medialnego projektu, pani Renata Domka – pracownik Tarnobrzeskiego Domu Kultury, pan Sebastian Mazur – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu oraz pan Tomasz Ignalski – pracownik Narodowego Centrum Kultury.

Przewodniczącym został wybrany Tomasz Ignalski – pracownik Narodowego Centrum Kultury. Na protokolanta posiedzenia komisji została wybrana Marta Szpyra-Wrona – koordynator ds. artystycznych w Sandomierskim Centrum Kultury.

Komisja dokonała oceny wszystkich wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pt. „Twój pomysł na kulturę w Sandomierzu”, realizowanego przez Sandomierskie Centrum Kultury, a dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2023.

W ramach konkursu wpłynęło 10 inicjatyw lokalnych:
1. „Sandomierskie Plenerowe WieczoRymki”.
2. „Warsztaty z sandomierską różą”.
3. „Weekend z kulturą Polskich Romów”
4. „Szyjemy dla Wincentego”.
5. „Warsztaty ceramiczne”.
6. „Zachować tradycje i obyczaje”.
7. „Sandomierskie Ognisko Przyjaźni – spotkanie z miastami partnerskimi Sandomierza”.
8. „RozGRYwaMY Sandomierz”.
9. „Adaptacja studni stojącej na Rynku na teatr dla dzieci”.
10. „Cudze chwalicie – swego nie znacie”.

Wszystkie wymienione wyżej inicjatywy zostały złożone terminowo.

Autorzy projektów zostali zaproszeni do sali, aby w ciągu 5 minut dokonać prezentacji swojej inicjatywy oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania komisji.

Przewodniczący komisji przywitał zebranych, przedstawił misję i cele programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” oraz przedstawił członków komisji.

Po tym wstępie przystąpiono do prezentacji inicjatyw. Członkowie komisji w odniesieniu do każdej przedstawionej inicjatywy zadawali pytania z zakresu: aktywizacji i integracji przedstawicieli społeczności lokalnej, ilościowych i jakościowych rezultatów inicjatyw, wskaźników weryfikujących te efekty, kosztów realizacji inicjatyw, odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i problemy, sposobów angażowania członków społeczności lokalnej.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przewodniczący komisji podziękował autorom inicjatyw za zaangażowanie oraz obecność. Po opuszczeniu sali przez autorów inicjatyw komisja konkursowa przystąpiła do oceny inicjatyw.

W pierwszej kolejności komisja dokonała oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu (Karta oceny formalnej wniosku złożonego w konkursie na inicjatywy lokalne 2023).

Następnie komisja przystąpiła do oceny merytorycznej pozostałych wniosków, posługując się kryteriami zawartymi w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu (Karta oceny merytorycznej wniosku złożonego w konkursie na inicjatywy lokalne 2023).

Do realizacji, zgodnie z oceną komisji, zostały wybrane następujące inicjatywy:
1. „Warsztaty ceramiczne”.
2. „Zachować tradycje i obyczaje”.
3. „Cudze chwalicie – swego nie znacie”.
4. „Sandomierskie Plenerowe WieczoRymki”.
5. „Warsztaty z sandomierską różą”.

Lista rezerwowa inicjatyw:
1. „Weekend z kulturą Polskich Romów”.

W przypadku, gdy autor/autorzy zwycięskiej inicjatywy zrezygnuje/ą z jej realizacji, do realizacji zostanie wybrana pierwsza inicjatywa z listy rezerwowej.
CZŁONKOWIE KOMISJI:
1. Kamila Kremiec – Panek
2. Katarzyna Pawłowska
3. Joanna Sarwa – Żak
4. Renata Domka
5. Sebastian Mazur
6. Tomasz Ignalski

Protokół sporządziła Marta Szpyra- Wrona.

Oryginał protokołu do wglądu w biurze Sandomierskiego Centrum Kultury (Rynek 25/26, 27 – 600 Sandomierz).

powrót do góry