Aktualności< Powrót

Regulamin imprezy masowej DNI SANDOMIERZA 2023

Dni Sandomierza

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Dni Sandomierza 2023

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Imprezy jest Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 20,
27-600 Sandomierz, NIP: 864-19-10-817.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza.
4. Impreza ma charakter kulturalny, artystyczno – rozrywkowy, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.
5. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. Impreza odbywa się w dniach 22-23.07.2023 roku w Sandomierzu na wydzielonym terenie Placu Jana Pawła II w Sandomierzu(dalej zwanego „Terenem Imprezy”). Teren imprezy masowej zostanie oznaczony i odpowiednio wygrodzony.
2. Impreza ma charakter plenerowy .
3. Impreza odbywa się w godzinach 20:00-22.30 dnia 22.07.2023 roku oraz 17.30-23.00 dnia 23.07.2023 roku.
4. Teren Imprezy masowej obejmuje strefę koncertową. Do strefy koncertowej nie można wnosić jedzenia ani picia ze strefy piknikowo–gastronomicznej.

 

 

§ 3 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE IMPREZY
1. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny dla wszystkich osób zainteresowanych.
2. Wstęp na teren imprezy masowej jest możliwy jednocześnie dla maksymalnie 2 tysięcy osób.
3. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny (niebiletowany) z uwzględnieniem warunków i zasad określonych w Regulaminie poniżej.
4.Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest zapoznanie się i przestrzeganie ogólnego regulaminu imprezy dostępnego na stronie internetowej www.esceka.pl
5. Osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
6. Dokumentem uprawniającym do wstępu na Imprezę jest ważny dowód tożsamości.
7. W przypadku osób z niepełnosprawnościami wymagającymi opieki osoby wspierającej warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest obecność osoby wspierającej.
8. Na teren Imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która spełnia warunki zapisane w § 3 pkt 1-7 oraz:
a. nie jest w stanie upojenia alkoholowego,
b. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
c. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu imprezy,
d. posiada dokument tożsamości,
e. nie posiada żadnych prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych.
9. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje na upojenie alkoholowe, będące w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy.
10. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych. Zabronione jest wnoszenie
i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych. Złamanie tego zakazu może skutkować nałożeniem kary porządkowej w wysokości 500 zł. lub/oraz odpowiedzialność karna.
11. Organizator może uzależnić wstęp na Teren Imprezy od okazania przez uczestnika dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w rozumieniu Ustawy. Każdy uczestnik imprezy powinien posiadać dokument wskazany w zdaniu poprzednim dla celów ustalenia, czy nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia do od udziału w Imprezie oraz dla celów ustalenia jego tożsamości zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
12. Wszyscy Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
a. bezwzględnego wykonywania poleceń przedstawicieli organizatora posiadających identyfikatory oraz umundurowanych i nieumundurowanych służb ochrony;
b. przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
c. nie nagrywania występów artystycznych.
13. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Imprezy lub służby porzadkowe może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się,
a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
14. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych
z polskim prawodawstwem.
15. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
16. Zabronione jest zanieczyszczanie terenu na którym odbywa się Impreza.
17. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
18. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a. nie zakłócać porządku publicznego;
b. przestrzegać postanowień Regulaminu;
c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających Imprezę dokument tożsamości;
d. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
e. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
19. Zabronione jest wnoszenie/ wprowadzanie, posiadanie lub używanie na Imprezie:
a. przedmiotów, urządzeń lub obiektów, w jakiejkolwiek formie, w tym napełnionych powietrzem lub gazem lżejszym od powietrza, które mogą unosić się w powietrzu samodzielnie luba na skutek działań człowieka;
b. wskaźników laserowych lub innych laserów;
c. napojów, w tym w szczególności napojów alkoholowych, za wyjątkiem:
– wody w oryginalnie zamkniętych plastikowych butelkach o pojemności do 0,5 litra,
– napojów przeznaczonych dla dzieci do lat 3 włącznie, w tym mleka, do osobistego użytku tych że dzieci będących uczestnikami Imprezy, pod warunkiem, że napoje będą umieszczone w opakowaniach plastikowych lub foliowych o pojemności nie większej niż 0,5 litra;
d. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń, w tym do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć;
e. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu, jak również materiałów pożarowo niebezpiecznych;
f. pojemników na płyny i produkty, w tym produkty spożywcze, wykonanych z twardego materiału, w tym w szczególności wykonanych ze szkła lub innego twardego , lub tłukącego się, lub kruchego materiału, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
g. środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
h. kasków;
i. parasoli innych niż małe podręczne składane parasole, pozbawione elementów ostrych, w szczególności długich parasoli zakończonych szpikulcem;
j. materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, dyskryminujące lub wulgarne;
k. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, a także innych substancji szkodliwych dla życia lub zdrowia;
l. przedmiotów o wymiarach większych niż 250 cm ( długość + szerokość+ wysokość), z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku żaden z ww. wymiarów nie może przekraczać 150 cm. Zakaz wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy wózków dla dzieci, wózków inwalidzkich lub innego sprzętu niezbędnego z uwagi na zdrowie lub niepełnosprawność uczestnika Imprzy, jak również innych sytuacji dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
m. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym, które emitują hałas( wuwuzele, megafony, syreny etc.), za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
n. materiałów reklamowych, promocyjnych lub przeznaczonych do obrotu komercyjnego, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
o. zwierząt z wyjątkiem psów- przewodników osób niepełnosprawnych;
p. innych przedmiotów, które ze względów obiektywnych mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia uczestników Imprezy, naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg Imprezy.

 

§ 4 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora.
2. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia
i rekompensaty.
3. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie na terenie przeznaczonym do konsumpcji tj. w strefie piknikowo-gastronomicznej i zakupionego od sprzedawców w tej strefie.
4. Organizator może odmówić wstępu na teren Imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.
5. Organizator może poddać kontroli osoby wchodzące na teren odbywania Imprezy oraz ich bagaż, przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
6. Organizator ma prawo odmówić wejścia na Imprezę lub usunięcia z Imprezy osoby zasłaniające swój wizerunek w sposób bezpośredni lub pośredni, przy zastosowaniu takiego rodzaju nakrycia głowy, które uniemożliwia lub utrudnia identyfikacje wizerunku osoby.
7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w Imprezie. Wchodząc na teren Dni Sandomierza, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych-tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności Organizatora. Uczestnik Imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku
w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania przez Uczestników zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje,
że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe, lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania Imprezy, tj. 22-23.07.2023 roku.
Zakres imprezy może zostać ograniczony, a program imprezy zmieniony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych i pozostających poza jego kontrolą, w szczególności wystąpienia przypadków siły wyższej, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zaplanowanych działań, jak również ze względu na bezpieczeństwo osób oraz mienia.
2. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej esceka.pl w zakładce Dni Sandomierza oraz przy wejściu na Teren Imprezy.

powrót do góry
 • czerwiec

  • poniedziałek17
   • Brak wydarzeń

 • czerwiec

  • piątek21
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

  • sobota22
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Konkurs artystyczny „Rodzinnie nad Wisłę”

  • niedziela23
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

    Spektakl pt. „Ambasador”

 • lipiec