Aktualności< Powrót

OGŁOSZENIE: Oferta pracy na stanowisko koordynator ds. artystycznych (NABÓR ZAKOŃCZONY)

Ogłoszenia

OFERTA PRACY

Stanowisko: Koordynator ds. artystycznych

Miejsce pracy: Sandomierz

Wymiar czasu pracy: Pełen etat

Ilość stanowisk: 1

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należeć:

 1. Wyszukiwanie, inicjowanie i koordynacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych prowadzonych w SCK.
 2. Kompleksowa realizacja wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, imprez rekreacyjnych i rozrywkowych, w tym koncertów i imprez masowych organizowanych w ramach działalności SCK.
 3. Udział w programowaniu projektów kulturalnych i wizerunku SCK poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach programowych całej instytucji.
 4. Opracowywanie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej m.in.
  z obiegiem dokumentów rozliczeniowo-finansowych, przygotowywaniem

i prowadzeniem procesu zawarcia umów/aneksów związanych z wydarzeniami.

 1. Współpraca z działami SCK zaangażowanymi w zakresie realizacji wydarzeń a także podwykonawcami, odnośnie: nagłośnienia, oświetlenia, multimediów, scenografii, ochrony, obsługi – w zależności od charakteru wydarzenia.
 2. Redakcja tekstów i przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących wyżej wymienionych działań.
 3. Kontakty z artystami, usługodawcami, zleceniobiorcami, realizatorami, producentami
  i innymi zaangażowanymi podmiotami w zakresie ustalania zasad i warunków współpracy biorących udział w przedsięwzięciach SCK.
 4. Sporządzanie raportów i sprawozdań a także archiwizacja dokumentów z realizacji wydarzeń zrealizowanych w SCK.
 5. Aktywne poszukiwanie sposobów dofinansowania wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach działalności SCK, w tym sporządzanie wniosków do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i innych instytucji wspierających projekty z obszaru kultury.
 6. Koordynacja realizacji i rozliczenia części merytorycznej projektów, które uzyskały dofinansowanie.


Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w zakresie organizacji imprez kulturalnych, w tym koncertów
  1 rok.
 3. Znajomość branży muzycznej.
 4. Umiejętność poszukiwania dotacyjnych źródeł finansowania i tworzenia wniosków o dotacje.
 5. Umiejętność poszukiwania kreatywnych rozwiązań.
 6. Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i negocjacyjne,

w tym otwartość na nowe wyzwania.

 1. Znajomość języka angielskiego minimum w stopniu komunikatywnym.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 4. Zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, systematyczność.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

Wynagrodzenie:

Oferowane wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę w kwocie od 3 600,00 do 4 000,00 złotych brutto/m-c.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV + listu motywacyjnego do biura SCK przy
ul. Rynek 25/26 w Sandomierzu osobiście – codziennie od poniedziałku do piątku  od
8.00 do 16.00,  listownie bądź drogą mailową na adres biuro@esceka.pl.

Zapotrzebowanie dotyczy 1 pracownika i jest aktywne do momentu wyłonienia odpowiedniej kandydatury.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Oświadczenia dodatkowe:

W przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych danych wykraczających
poza wymagane przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji,
(jak wizerunek, zainteresowania, stan zdrowia), proszę zamieścić poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane
przepisami prawa, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Sandomierskie Centrum Kultury. Jestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału
w rekrutacji, podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora w ocenie mojej kandydatury”.

 

Kandydat do pracy może wyrazić dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez Sandomierskie Centrum Kultury w celu prowadzenia przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia takiej woli, prosimy o umieszczenie następującego zapisu w treści CV.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Sandomierskie Centrum Kultury w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od daty wyrażenia zgody.”

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji w Sandomierskim Centrum Kultury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel/fax 15 832 29 64,
e-mail: biuro@esceka.eu

 1. Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu  lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

 

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych ( Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO ). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Sandomierskie Centrum Kultury będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Sandomierskie Centrum Kultury zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  1  rok.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

powrót do góry